Skip to content

התדרדרותו המוסרית של המערב

by on 25/11/2013

המערב החל את התדרדרותו המוסרית תרבותות עם פרוץ מלחמת עולם הראשונה. זאת הייתה מלחמה מיותרת לחלוטין בשים לב לשיגשוגו הכלכלי של העולם המערבי בעת פרוץ מלחמת עולם הראשונה, לרגל גל חדש של סידרת המצאות טכנולוגיות מדהימות, שהומצאו בין השנים 1890-1910. על קצה מזלג מדובר בהמצאת החשמל, תאורה, רדיו, מכונית מונעת בדלק, קולנוע, אוירונאוטיקה ועוד, שהביאו איתן הבטחה למהפכה באורך חיים ורמת החיים של האזרחים האירופאיים. אולם אירופה לא שמה לב שהשינויים החברתיים שהתרחשו במקביל להתפתחויות האלה, שהעיקרית בהם הייתה גידול עצום באוכלוסיה העירונית בעלת השכלה כנגד הצטמקות האוכלוסיה הכפרית הלא משכילה והשמרנית ברובה, הביאו צורך בשינוי פוליטי מהשליטים, שהלגיטימיות שלהם הייתה בנויה על מסורות ופולקלור של העבר.
אדרבא, בעיקר מנהר הריין ומזרחה המשכו למשול אותם דיקטטורות-קיסרויות (ובמקרה של גרמניה ואוסטריה אף אותם קיסרים), כמו לפני חמשים שנה, מבצעים רפורמות פוליטיות בעצלתיים רק כתגובה ללחצים ומרידות עממיות דוגמאת 1848 ו- 1905. הקושי בהצדקת הלגיטימיות שילטונית של השליטים האלה, בעיקר של אוסטריה אבל גם של רוסיה וגרמניה, שלוות בתחושת השליטים שזמנם מוקצב אלא אם כן יעצרו את התהליכים שמאימים עליהם, הביא בסופו של דבר לפרוץ מלחמת עולם הראשונה ובעקבותיה כנסיון לרוויזיה של תוצאות המלחמה, למלחמת עולם השניה. תוצאת המלחמות האלה הייתה הרת אסון לכל העולם וגרמה לאובדן תחושת העליונות המוסרית של התרבות האירופית, והביאה בתחילה לדרישה לדאקולוניזציה שמשמעותה פירוק השליטה האירופאית על העולם. שנים ספורות מאוחר יותר עם צמיחת דור צעירים שלאחר המלחמה, והכרתו את אובדן הדרך המוסרית של הדורות הקודמים, יצר נטק תרבותי בין דורי. תהליך זה הביא לשיאו את ההתכחשות לערכי תרבות המערב של הדור הצעיר, ונהירה אחר ערכי תרבות השונים מתרבותו של הדור הקודם, כולל התענינות בתרבויות המזרח.
מאז פרוץ המשבר הכלכלי של 2008, התווסף לאותה אובדן דרך המערבית גם תחושה של נסיגה כלכלית בלתי נמנעת במערב לעומת הכלכלות הצומחות של אסיה.

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

EugenR Lowy עוגן רודן

Thoughts about Global Economy and Existence

Adult Level Fiction

Exploring alternative narratives

Thomism in the Cosmos

The personal website of John G. Brungardt, Ph.D.

OneXCent

Economy and society under a heterodox perspective.

Eamonn Blaneys Website

"A mind of integrity is the most glorious possession" - Family motto

Econometricus.com

Data-Driven Economics.

Economic Sociology and Political Economy

The global community of academics, practitioners, and activists interested in Economic Sociology & Political Economy -- led by Oleg Komlik

%d bloggers like this: